Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

3.3.2023  |  Tomáš Smetana, zpráva BDO | foto: Dotfox
  


Obrázek: Píšící ruka na stole Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných slev na dani, ale na podnikatele čekají podobné nástrahy jako loni.


Daňového přiznání bude většina podnikatelů podávat elektronickyStát začal v lednu všem podnikatelům (OSVČ) ze zákona zřizovat datové schránky. Jedním z důležitých důsledků tohoto kroku je povinnost komunikovat s úřady výhradně elektronicky. To znamená také podávat elektronicky daňové přiznání. Nejčastěji právě přes datovou schránku, případně přes jiné způsoby autorizované komunikace na dálku, typicky přes portál MOJE Daně. Podat daňové přiznání v papírové podobě tak letos mohou pouze ti podnikatelé, kterým datová schránka před podáním přiznání ještě nebyla zřízena a zpřístupněna. Na druhou stranu, na elektronické podání mají podnikatelé o měsíc déle. Na rozdíl od podání v papírové podobě, které je nutné podat do pondělí 3. dubna 2023, je online podání možné až do úterý 2. května 2023.

Další pozitivní změnou je zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 na 30 840 korun. Na slevu dani mají nárok všichni daňoví poplatníci vč. zaměstnanců a OSVČ.

Na co si dát při vyplňování daňového přiznání pozorMezi nejčastější chyby patří například chybně vyplněná adresa, přičemž lidé často vyplní do kolonky „adresa místa pobytu“ svou stávající adresu, na které se momentálně zdržují, a nikoliv adresu svého trvalého pobytu. Chybně vyplněná adresa pak může vést k tomu, že osoba podá své daňové přiznání na jiný finanční úřad, než pod který spadá, a podání se přeposílá na jiný finanční úřad, což může ve výsledku znamenat sankce a pokutu za opožděné podání. Pozor by si lidé měli dát také na vyplnění podpisu a kontaktních údajů, které poté slouží správci daně v případě, že se potřebuje s podavatelem spojit a vyřešit případné drobné nesrovnalosti.

Časté chyby se objevují také u evidence pořizovacích cen u prodávaného majetku. Je doporučeno pečlivě evidovat veškeré pořizovací ceny či výdaje započítávané proti příjmům u různých typů příjmů, správce daně si totiž může tyto podklady vyžádat obvykle až 3 roky po podání daňového přiznání. Pokud tedy osoba uspokojivě nedoloží tvrzené údaje (zde výdaje), může správce daně v následných řízeních doměřit daň z příjmů spolu s penále (20 % výsledné daně) a úrok z prodlení (cca 15 % za rok). Daňové přiznání k dani z příjmu je vhodné vyplňovat na portálu EPO či přes MOJE daně, který poplatníky upozorní na značné množství chyb („Protokol chyb“).

V případě, že se poplatník snaží získat snížení daňové povinnosti formou daňových slev a bonusů, potřebuje předložit množství podkladů. Lidé tak poměrně často zapomínají na přílohy, které pro uplatnění daňových výhod potřebují. Vodítkem pro ně může být podpisová strana formuláře daňového přiznání, kde jsou v horní části uvedeny „Přílohy DAP“. Z naší zkušenosti osoby často nepřikládají k daňovému přiznání přílohy, které v seznamu výslovně uvedeny nejsou (zejména proto, že jsou třeba doložit pouze první rok uplatnění), avšak bez nich obvykle správce daně neuplatní například odpočet ve formě uhrazených úroků na bytové potřeby či u příspěvků na penzijní či životní pojištění.

Porovnání nabídky penzijního spoření ve 3. pilíři - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde


Daňové slevy za rok 2022: na co máte nárok?Podnikatelům, kteří nevyužívají paušální daň, se blíží povinnost podat daňové přiznání. V tom mohou podobně jako zaměstnanci využít řady možností, jak si snížit daňový základ nebo přímo vypočtenou daň. Možnosti slev a daňových odpočtů jsou letos podobné jako v minulém roce. Zvýšily se však výše některých slev a odpočtů.

Na slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun má nárok každýZákladní slevou, kterou může využít každý, kdo měl alespoň po část uplynulé roku zdanitelné příjmy, je sleva na poplatníka. Nárok není potřeba prokazovat a platí v plné výši, i když výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Sleva se v tomto roce navýšila z 27 840 na 30 840 korun. Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka uplatňovat měsíčně, to znamená, že si můžou každý měsíc snížit odvedenou daň o 2 570 Kč. Uplatnit ji mohou nejen zaměstnanci (díky podepsání Prohlášení poplatníka, tzv. růžového prohlášení, u svého zaměstnavatele), ale také OSVČ, u kterých náleží v plném rozsahu bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a bez ohledu na to, jestli mají podnikání jako hlavní či vedlejší zdroj příjmů.

Slevu na manžela či manželku mohou uplatnit i registrovaní partneřiDalší slevou je tzv. sleva na manžela/manželku. Tu lze využít na partnera definovaného zákonem, tedy kromě manžela či manželky může jít také o partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství. Daňový zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící ve společně hospodařící domácnosti, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za rok. Sleva činí 24 840 korun za rok a oproti slevě na poplatníka se dá uplatnit pouze ročně – nedochází tedy k měsíčnímu uplatnění. Pokud došlo k uzavření či rozvodu manželství v průběhu roku, může si daňový poplatník nechat uplatnit 1/12 z celkové částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Sleva se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manželovi či manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Důležité je rozlišovat, co patří či nepatří do limitu vlastního příjmu manžela či manželky. Do limitu patří nejen zdaňované, ale i osvobozené příjmy. Typicky se do limitu nepočítají dávky sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi či příspěvek v rodičovství (tzv. rodičovská). Naopak peněžitá pomoc v mateřství se do limitu započítává. Pro uplatnění slevy na manžela či manželku je obvykle třeba doložit v prvním roce uplatnění potvrzení o uzavření manželství či partnerství, průkaz totožnosti manžela či manželky a případně rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P či průkaz ZTP/P.

Slevu na děti může využít vždy jeden z rodičů, u malých dětí nezapomeňte na školkovnéHojně využívané bývá také daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, které může na každé dítě uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pokud je zaměstnancem, sníží si obvykle zálohu na daň z příjmu na měsíční bázi, pokud podniká a podává daňové přiznání, sníží si daň jednorázově v rámci daňového přiznání. Výše daňové slevy se určuje podle počtu dětí – na první dítě činí 15 204 Kč ročně, 22 320 Kč na druhé dítě a 27 840 Kč na třetí a další děti. U slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P. Ve spojitostmi s dětmi může jeden z rodičů využívat také slevu na dani na tzv. školkovné do maximální výše 16 200 Kč za rok. Jedná se v podstatě o náhradu nákladů na umístění dítěte ve školce a je potřeba ho doložit potvrzením od školky, kterou dítě navštěvuje.

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě. Po dosažení zletilosti je pak potřeba doložit nárok na výše uvedené slevy potvrzením o soustavné přípravě na budoucí povolání.Z daňového základu lze odečíst dary i úroky z hypotékZa určitých okolností si mohou daňoví poplatníci od základu daně odečíst také hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého na dobročinné účely. Hodnota daru musí ale činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Stačí přitom splnění jen jedné z těchto podmínek. Za dary si pak poplatníci mohou odečíst maximálně 30 % ze svého základu daně. Nárok na odpočet se prokazuje potvrzením příjemce bezúplatného plnění i výši a účelu daru. Položkou odčitatelnou od základu daně jsou také dary na vojenskou pomoc Ukrajině.

Řada lidí také využívá odečet úroků zaplacených v uplynulém roce na hypotékách či úvěrech ze stavebního spoření, pokud byly použity pro financování bytových potřeb. Jinými slovy, pokud v bytě, na který si pořídili úvěr, trvale bydlí. Takovéto úroky lze odečíst do limitu 300 000 Kč u úvěrů pro financování zajištění bytové potřeby před 1. lednem 2021 a 150 000 Kč u úvěrů pořízených po tomto datu. Je ale třeba vždy zkoumat jaká instituce úvěr poskytla, splnění podmínky bytové potřeby poplatníka či blízkých osob, účel úvěru či vlastnictví dané nemovité věci. Pro odečet úroků je třeba doložit v prvním roce uplatnění smlouvu o úvěru a každoročně potvrzení od instituce poskytující financování o výši zaplaceného úroku. V některých případech je potřeba přeložit také list vlastnictví.

Od základu daně pak lze odečíst také poplatníkem hrazený příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření v souhrnném limitu nejvýše do 24 000 Kč. Stejný limit pak platí pro odečtení plateb na zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. Musí se však vždy jednat o pojistný produkt, který splňuje podmínky dané daňovým zákonem. U této položky požaduje finanční úřad předložení smlouvy o pojistném produktu v prvním roce, a každoročně potvrzení od pojišťovny o zaplacených příspěvcích.

Více informací o tom co vše si můžete odečíst a kde ušetřit najdete zde

Ostatní slevy – pro studenty a pro držitele průkazu ZTP/PNa speciální daňovou slevu ve výši 4 020 Kč ročně mají nárok studenti do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání v rámci studia. V případě, že navštěvují vysokou školu, můžou slevu uplatnit pro prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Zvláštní slevu si mohou uplatnit také držitelé průkazu ZTP/P, a to ve výši 16 140 Kč za rok. Poplatníkovi náleží ale jen za měsíce, na jejichž počátku disponoval rozhodnutím Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Dále mohou slev využít poplatníci s přiznaným invalidním důchodem – na ty se vztahuje sleva podle stupně invalidity. Na invaliditu I. a II. stupně dostanou poplatníci slevu 2 520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně, v případě invalidity III. stupně mohou pobírat slevu až 5 040 ročně, tedy 420 korun měsíčně.


      
  

všechny články
Dále v rubrice

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červenci

Kdo nabízí nejvýhodnější sazby u spořicích účtů a termínovaných vkladů? I nadále banky pokračují ve snižování sazeb vkladových produktů. Pořadí žebříčku se změnilo. Více naleznete v našem článku...

K cestovku připojištění zavazadel za pět korun na den

Obrázek: Revolut a věrnostní body RevPoints Po celém světě se při cestování každoročně ztratí, zpozdí nebo poškodí miliony zavazadel. Problémy na pražském letišti to potvrzují...

Kde spořit na penzi? Přehled nabídky bank, pojišťoven a dalších institucí

Obrázek: Peníze v ruce Jaký produkt si vybrat pro finanční zabezpečení na stáří? Banky, pojišťovny a investiční společnosti nabízejí širokou paletu produktů. Jedná se o Dlouhodobý investiční produkt (zkratka DIP), doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění...

Aktuální data z hypotečního trhu

V červnu bylo poskytnuto nejvíce hypoték v letošním roce. Úrokové sazby však stagnují. Průměrná velikost hypoték se opět zvýšila. Aktuální data ČBA Hypomonitoru a srovnání hypotečních úvěrů naleznete v našem článku...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz